فرمول مدل رنگ موی دودی زیتونی

فرمول مدل رنگ موی دودی زیتونی

rangmo-www.niceiran.ir-987

zitoni-www.niceiran.ir-0984

 فرمول رنگ موی دودی زیتونی

m7+c8

اکسیدان ۱

اکسیدان ۲برابر رنگ

پایه ۹

مکث۳۰دقیقه

به منظور حمایت از سایت منبع را ذکر کنید

www.niceiran.ir

برای آموزش انواع فرمول رنگ مو کلیک کنید

gallery

 67-amazing-ir3

wq

w-c